Thể thao 24Theo đó, tên gọi hồ sơ đề cử thống nhất là Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Dương). 

Việc xây dựng hồ sơ đề cử theo đúng tiêu chí của hướng dẫn thực hiện Công ước Di sản Thế giới. Trong quá trình nghiên cứu, nếu tiêu chí nào không đảm bảo giá trị nổi bật toàn cầu thì không đưa vào hồ sơ. 

Chùa Đồng - Yên Tử.

UBND các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Giang khẩn trương hoàn thiện báo cáo tóm tắt Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, trong đó bổ sung Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc (Hải Dương) vào phạm vi khu vực di sản đề cử. 

Văn bản cũng lưu ý việc đề xuất đưa Khu di tích lịch sử Bạch Đằng (Quảng Ninh) vào khu vực di sản đề cử cần làm rõ được mối liên hệ với các khu di tích còn lại và cần chứng minh được giá trị nổi bật toàn cầu, tính toàn vẹn, tính xác thực, các vấn đề về quản lý, bảo vệ đối với khu di tích này theo hướng dẫn thực hiện Công ước Di sản Thế giới. 

Dự thảo hồ sơ đề cử gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 30/7/2021. Dự kiến, hồ sơ đề cử hoàn chỉnh sẽ được gửi tới Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO trước ngày 1/2/2022.

N.H.